تماس با ما

شماره تماس: 42212519 -086

 

دورنگار: 42235220-086

 

ساوه- خيابان جمهوري.سه راه استقلال

 

bcsaveh@ساعات كاري شهركتاب 9 صبح تا 2ظهر

عصر 4 بعدازظهر تا 9 شبآمار کاربران

معرفي كتاب 1

 

داستاني فوق العاده جذاب و خواندني از شخصيت هايي

كه در كتابها با آنان آشنا شده و اكنون با ما زندگي مي كنند


معرفي كتاب 2

 

لذت چيزي را كه داري با آرزوي چيزي كه نداري ضايع نكن!

آنچه اكنون داري؛چيزي بوده كه زماني آرزويش را داشتي!

 

 


"شمايل لرزان قدرت عنوان سومين داستان "هادي نودهي" است كه در سال 87 توسط نشر ققنوس به چاپ رسيده است.

اثري قابل تامل و درخور توجه كه حتي مي توان آن را اثري متفاوت شمرد.....

 

براي مشاهده كامل متن به ادمه مطلب مراجعه نماييد.«شمايل لرزان قدرت» عنوان سومين مجموعه داستان «هادی نودهی» است که سال ۸۷ توسط نشر ققنوس به چاپ رسيده است. اثری قابل تامل و درخور توجه که حتی می توان آن را اثری متفاوت شمرد چراکه در اين مجموعه نويسنده نه تنها به واقعيت از منظری جديد می نگرد و آن را همانند يک وهم، يک خيال متزلزل و بی ثبات نشان می دهد بلکه از روايتی سود می جويد که در عين سادگی پيچيده می نمايد و به صورتی جديد و نو بدل می شود. «شمايل لرزان قدرت» روایت واقعيت های ناپايدار است و انسان هايی با هويتی سيال و ناپايدارتر. موجودات گمشده يی که به دنبال هويت و هستی خويش اند و بودن خود را جست وجو می کنند. در اين مجموعه که هفت داستان درون خود دارد با شخصيت هايی روبي رو می شويم که همانند انسان مدرن امروزی با دنیای اطراف شان همسویی و یگانگی ندارند. شاید به همین خاطر است که رابطه قابل فهمی هم از جهان پیرامون شان نمی یابند و نمی دهند و این می شود دستمايه داستان هايی که تقليدی به نظر نمی رسند و شکلی غيرعادی و انتزاعی پيدا می کنند. برای همين هم در اين مجموعه نه انسان ها آن انسان ارسطويی اند و نه زمان آن مفهوم مطلق خود را دارد. به طور مثال در داستان اول يعنی «شمايل ترسناک من» راوی هويت خود را گم کرده و در پی تشخيص واقعيت يا حتی هستی خويش است. «... سرانجام کسی هست که آن را بخواند و بداند که من اگر م. ک نويسنده بوده ام زنده ام و در کنار يک رودخانه متروک کشته نشده ام. ... تنها خواهشی که دارم اين است که اگر نامه هام واقعيت دارند. اگر این خطوط سیاه روی سفیدی کاغذ وجود دارند... بی هیچ ابراز عقیده یی. فقط اینکه من هستم یا نه؟» (ص۲۰) در مورد زمان نیز همین طور، زمان هم غالباً مفهومی ذهنی یافته و شکلی سيال می يايد و مدام گذشته و حال جابه جا شده و اسباب پيچيدگی روايت را فراهم می سازد (داستان کوچک ترين حشره پستاندار دنيا) و ذهن شخصيت خود را چندپاره می نمايد (داستان آنها). برای همين تصويری که از واقيیت ساخته می شود واقعيتی انتزاعی به دور از واقعيت است آن هم با مختصات خود (داستان موزه اجساد). «شماسل لرزان قدرت» داستان غم انگيز انسان مدرن است؛ انسانی که به شناخت خود از جهان پيرامون اش به ديده ترديد می نگرد و همواره در جست وجوی آن است که دامنه و حدود آگاهی اش را مشخص کند. انسان پريشانی که به دنبال هويت واقعی خويش است و از اين منظر به تفسير هستی اش مشغول می شود. به نظر نمی آيد «هادی نودهی» در «شمايل لرزان قدرت» به دنبال بازنمايی صرف واقعيت آن هم به معنای کلاسيک اش باشد ؛واقعيتی که همچون آينه يی تمام نما زندگی را نشان می دهد بلکه او نقبی به درون شخصيت هايش می زند و بحران و از هم پاشيدگی ذهنی آنان را به تصوير می کشد برای همين داستان هايش، داستان های رسيدن به هويت می شوند اما از نوع مدرنيستی اش يعنی روايت رو به هويت سير می کند و هرچه می رود و به دست می آيد تصاوير به هم ريخته و پراکنده و نامعلوم و مبهم از هويت است و از اين رو اين حرکت به فرجام مشخصی نمی رسد و همچنان هويتی نامشخص باقی می ماند و داستان ها نيز در پايان با سوالات و ابهامات بسياری پايان می يابند به گونه يی که شايد به نظر آيد ناقص اند اما اين ناکامل بودن هم جا برای تاويل و تعبيرهای متفاوت می گذارد و هم باب پرسش های معرفت شناختی را می گشايد. «شمايل لرزان قدرت» با آن قدرت روايت و روايت متفاوتش دقت و تمرکز يیشتری از خواننده می طلبد چرا که وقتی داده های روايت کنار هم قرار می ييرند بعضاً متناقض يکديگرند طوری که رويیت و راوی صورتی لغزان و لرزان گرفته که غفلت از هر پاره از آن می تواند شکلی دروغين و بعضاً نادرست برای روايت در ذهن ايجاد کند. اين لغزندگی که از بازی های نويسنده و دغدغه های موضوعی او محسوب می شود تا آنجا ادامه می یابد که حقيقت و قطعيت را از روايت گرفته و شخصيت را به شبح يا موجودی ناموجود بدل می سازد و بر معماگونگی آن می افزايد. مثل داستان های «شمايل ترسناک من ، face off، موزه اجساد. آ ها و کوچک ترين حشره خوار پستاندار دنيا». در مورد این مجموعه داستان حرف های بسياری می توان زد از جمله آنکه غالب داستان ها آغازی ساده دارند اما هرچه داستان پیش می رود مبهم و پیچیده می شود. این پیچیدگی گاهی به خاطر خاص یا غیرقابل اعتماد بودن راوی است و گاه به خاطر قرار گرفتن شخصیت در یک موقعیت پیچیده؛ موقعيت هايی که در پی مخدوش ساختن واقعيت اند که رفته رفته رنگ می بازند و به سوالی فلسفی تبدیل می شوند. داستان ها غالباً روی شخصيت مرد بنا شده اند و از هفت داستان تنها دو داستان اول شخص روایت می شوند که این خود بیانگر نگاه بیرونی به موضوعات و شخصیت ها است یعنی نویسنده بیش از آنکه نگاه و دغدغه روانشناختی داشته باشد نگاه هستی شناسانه و فلسفی دارد آن هم در کنار رويکردهای اجتماعی به برخی موضوعات. نگاهی که بيشتر در پی نقد بيرون آدم ها است تا درون آنها. شيید به اين خاطر است که دست به طنز می برد و طنز تمهيدی در زبان روايت اش می شود. طنزی که گاه به تمسخر و استهزا می زند و با کنایه و طعنه پرده از عیب ها و زشتی ها، نادرستی ها و ناراستی های جامعه برمی دارد. طنزی که هدفش نه خنداندن بلکه بیان معایب و آگاه کردن مخاطب به عمق حماقت ها و اشتباهات است. مثلاً صحنه یی که در صفحه ۱۴به تصویر می کشد و موقعیت آن پسر و دختر را نشان می دهد، هرچند شکلی اغراق آمیز دارد اما او با برجسته کردن چنین صحنه هایی که در طول داستان کم هم نيستند مخصوصاً در داستان آخر يعنی «کوچک ترين حشره خوار پستاندار دنيا» می خواهد خواننده خود را به فکر وادارد يا اهيیت موضوع را برايش برجسته سازد برای همين در اين داستان ها هر جا ضعف های اخلاقی، فساد اجتماعی و اشتباهات انسانی ديده می شود رگه های طنز هم در آن بيشتر می شود و اين از محاسن زبان اين مجموعه داستان به شمار می آید. شايد بد نباشد عناصری چون قصه گویی، تعلیق، فضا و سادگی نثر را جزء امتیازات و ارزش های این اثر بیاوریم. مثلاً نویسنده با گره هایی که در داستان هایش می افکند در آنها همچون داستان های پلیسی کشش و تعليقی ایجاد می کند که می تواند خواننده خود را تا پایان نگه داشته و آن را به خواندن وادارد. تازه همه این عناصر را باید در کنار زبان و لحنی که خواننده را مجاب به پذیرش آن شکل از نگرش به موقعیت ها و آدم ها می کند قرار دهيم و بنگريم. همين طور اشاره یی هم بايد داشته باشيم به طرح خوب جلد اين اثر که کار «مهدی روشنایی» است که حتی به لحاظ ظاهری هم اين اثر را به يک کار حرفه يی تبديل ساخته است.شمایل قدرت نودهی لرزان

ارسال شده در مورخه : دوشنبه، 8 دي ماه، 1393 توسط Admin  پرینت

کاربرانی که به این خبر امتیاز داده اند.(قرمز رأی منفی و آبی رأی مثبت):

مرتبط باموضوع :

 کاکایی: قیصر شاعری متعهد به زمان خود بود  [ سه شنبه، 9 آبان ماه، 1391 ] 792 مشاهده
 مهدي غبرايي با "موج ها" به ساوه آمد  [ شنبه، 29 آذر ماه، 1393 ] 426 مشاهده
 انقلاب 57 پس از 7 سال انتظار  [ شنبه، 15 آذر ماه، 1393 ] 470 مشاهده
 دولت آبادي با "تا سر زلف عروسان سخن"  [ دوشنبه، 11 خرداد ماه، 1394 ] 419 مشاهده
نظر شما درباره ي كتاب شمايل لرزان قدرت چيست؟

عالي
0 %0 %0 % (0)
خوب
0 %0 %0 % (0)
معمولي
0 %0 %0 % (0)
مناسب نيست
0 %0 %0 % (0)
ارزش خواندن ندارد
0 %0 %0 % (0)

تعداد آراء: 0

مشاهده نظرات

امتیاز دهی به مطلب

انتخاب ها

 فایل پی دی اف فایل پی دی اف

 گرفتن پرينت از اين مطلب گرفتن پرينت از اين مطلب

 ارسال به دوستان ارسال به دوستان

 گزارش این پست به مدیر سایت گزارش این پست به مدیر سایت


اشتراک گذاري مطلب